Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๔ คัน และแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลู
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง
มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๔ คัน และแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายปกครอง (ชั้น ๒) สำนักงานเขตสวนหลวง
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบ ภายในวันที่  ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙

กำหนดเสนอราคาในวันที่    ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายปกครอง (ชั้น ๒) สำนักงานเขตสวนหลวง 
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร ๐๒ ๓๒๑ ๗๙๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ
เอกสาร
เอกสารแนบ